Necro - Kill That Shit

[Chorus: x2]
Kill that shit - kill that shit, I
Kill that shit - kill that shit, MUST
Kill that shit - kill that shit, KILL
Kill that shit - kill ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.