DJ Krush - Kill Switch

This is Minister Metal Foot, treat a pedal like an earwig
And cook off by applyin' the same logic to the gearshift
Bird off prey circle, serf homes li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.