Flickerstick - Money & Dealers

I said I'm on, I'm on
But I'm running on empty, yeah
You got me running but you're way too far
I'm on the road, oh
I want you to catch me
So why ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.