Volker Rosin - Die Eule tanzt

Sie winkt jetzt mit den Flügeln
Links rechts links
Sie kann sich kaum noch zügeln
Hey, das bringt's
Sie klappert mit den Augen
Könnt ihr's sehen?...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.