Volker Rosin - Das singende Känguruh

Hört gut zu, hört gut zu
Jetzt kommt das singende Känguru
Hört gut zu, hört gut zu
Dem singenden und springenden Känguru

In Zoo ist heute mächti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.