Judith Christie McAllister - Joy of the Lord

The joy of the Lord is my strength
The joy of the Lord is my strength
The joy of the Lord it is my strength

(Verse)
In my dark and weakest hour
Your ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.