Judith Christie McAllister - A Lifestyle of Worship

(Verse)
May the life that I live reflect Your glory
May the words that I speak honor Your name
My the thoughts that I think be pleasing unto You
May m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.