Judith Christie McAllister - Beautiful Savior

(Verse One)
Most powerful Jesus, You're the lover of my soul
Giver of Life, my only hope that's what You are
Always beside me, pick me up when I am lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.