Jadon Lavik - Saved by Grace

Somewhere deep inside my heart and mind
Your spirit moves and brings Your words to life
Revealing all my sins, my careless ways
Reminding me, my debt ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.