Luca Barbarossa - Se penso a te

So tutti uguali
I giorni qui ar Coeli
Te svegli oggi
E come fosse ieri
Fa freddo si fa freddo
Fa caldo si fa caldo
Io qui c'ho perso er co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.