The Game - 100 Bars of Crack

My nigga game came with a hundred bars fo' y'all
Now I'm following his footsteps nigga
Young ya boy, CO when I'm five times platinum
Holla'

1,2,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.