WhoMadeWho - Goodbye to All I Know

Welcome to eternity
Welcome infinity
Goodbye to soberiety
Goodbye to you and me

As for mine in the water
I give it to the undertow
I say goodb...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.