Luca Barbarossa - Come Stai

Come stai? Da nun mori maimanco pe sbajo
Come stai? Se arriva er malocchiolo caccio co l'aglio
Come stai? E come ho da sta nemmeno un dolore
Come s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.