Carolina Liar - When You Are Near

Frame ghost, left perfume on pillow
Room without a halo
Losing my sleep

Almost on and off in echoes
Time is passing so slow
Dragging me deep
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.