El Barrio - Con Lo Puesto

Me quedé en los pasajes de tus sueños
Me quedé sin tu sonrisa, sin tu boca y sin tus besos
He probado el elixir de la locura
Mis noches se torna...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.