Quân Bảo - Nỗi Buồn Hoa Phượng

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ là hết ngườ...

Lyrics licensed by LyricFind