Gwen Verdon - I'm the Bravest Individual

When I'm so jittery my knees buckle, ice water tickles my spine
I'm trapped like a butterfly in a net then I say to myself
I'm the bravest individual,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.