Matt Mays - City of Lakes

This pavement feels cold on my face
And my bones have seen better days
Be a friend, pick me up off the ground
Nice and easy, oooh
I got a scar, you ca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.