Trae Tha Truth - Dayz I Prayed

Call my name (hey)
So sweet and plain
But now you're gone and the
Pain comes back again
And I find

Days I prayed when nights were cold
Nowhere...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.