Trae Tha Truth - Ain't Nuthin Better

I'm just sittin' back thinkin like
Who'da ever thought I'd be able
To create some so special
Everytime I sit and watch it man
Swear y'all remind m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.