Rockstah - Der Pinguin

Mein Zeppelin verdunkelt deine Stadt
Der Schwarze große Fleck macht den bunten Tag zur Nacht
Mit aufgespanntem Schirm, schwebe ich langsam hinab
Di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.