Rockstah - Will Russell

Komm wir fahren Achterbahn
Und schreien uns die Seele raus
Komm wir fahren Achterbahn
Und steigen heute hier nicht aus
Komm wir fahren Achterbahn ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.