Carlos Baute - Pulso

Tu cuerpo es puro vicio
Como el sol que sale en verano
Y sueño aventurando
Que por tu piel voy deslizando
Me estás acelerando
Tus piernas me está...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.