Lifesavas - Hellohihey

[CHORUS]
I'll keep this brief it's nice to meet you
Though I can't get past your ego
I never hold a grudge cause love is the way
Hello hi hey...anyway...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.