Asin - Ang Bayan Kong Sinilangan (Cotabato)

Ako'y isinilang sa isang bayan ng Cotabato
Kasing gulo ng tao
Kasing gulo ng mundo
Dahil di magkasundo
Sa relihiyon at prinsipyo nagkagulo

Ang bayan ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.