Asin - Tuldok

Ang tuldok ay may salaysay
At may kahulugan
Na dapat mapansin
At maintindihan
Kahit sino ka man
Ay dapat malaman
Na dito sa mundo
Ikaw ay tuldok lang
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.