Bokoesam - Bruk Down

Kom niet zeggen dat je mij niet mist
Kom niet zeggen dat je toen niet wist
Dat ik met je zou blijven tot m'n kist
Ik snap ook niet dat je mij toen ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.