Jamie rivera - Hilumin mo, bayan ko

Kung ang bayan ko ay maninikluhod
Sabay sabay sa pagsamo
Sa pangalan ko maninikluhod at tatalikdan ang di wasto

Sa Langit diringgin ko
Patatawarin ang sala niyo
Sa tuwina'y diringgin ko
Hihilumin ang bayan niyo

Panginoon hilumin mong bayan ko
Aming samo magbalik ang bayang ito sa Iyo
Panginoon dinggin at hilumin mong bayan ko
Patawarin mo't hilumin ang bayan ko

Kami po ngayon ay sumasamo
Dalangin ng aming puso
Sa pangalan mo maninikluhod
At tatalikdan ang di wasto


Aming Diyos sa Iyong awa
Patawarin sa'ming sala
At nawa'y kami'y dinggin
Bayan namin ay hilumin

Panginoon hilumin mong bayan ko
Aming samo magbalik ang bayang ito sa Iyo
Panginoon dinggin at hilumin mong bayan ko
Patawarin mo't hilumin ang bayan ko

Panginoon hilumin mong bayan ko
Aming samo magbalik ang bayang ito sa Iyo
Panginoon dinggin at hilumin mong bayan ko
Patawarin mo't hilumin ang bayan ko (panginoon dinggin at hilumin mong bayan ko)

Patawarin mo't hilumin ang bayan ko

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind