La ONU - Puerto Rico Sigue En Recovery

Por más que el mal tiempo llegue a mí
Queriendo verme huír
Yo no me voy de aquí, yeh

Pesa más mi gente, pesa más mi sangre
Pesa más seguir por m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.