Emir Can İğrek - Defoluyorum

Bugün hayatından defoluyorum
Fark edilmiyor ama kahroluyorum
İçime attığım gibi, kendimi çöpe atıyorum

Beni sevmediğini, iyi biliyorum
Arkadaşla...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.