Asin - Anak Ng Sultan

Sa isang pulo sa katimugan sa isang maharlikang tahanan
May isang binatang pinaparusahan tanging hangad kapayapaan
Sinaway niya ang kanyang amang Sult...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.