Asin - Lahat Ng Araw (Silayan)

Sinayang at bigyan ng pag asa
Lahat ng araw kita'y mamahalin

Iwasan ang pag aalinlangan
Lahat ng araw kita'y mamahalin

Sa labi nang imbing kamatayan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.