Lil Nas X - Sonic Shit

SEGA
All tests needed
Glock, Glock, Glock, yeah
Wet, wet, wet, wet

Tick tock, big clock, "I miss you Nas," bitch stop
All this ice, fuck a pric...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.