Lil Nas X - Donald Trump

Ricky!

It's in the trunk, (yeah, yeah)
Pop the trunk and let you meet lil' Donald Trump, (pop it)
I got 13 hammers, need a reason why
I should c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.