MC Paul Barman - A Somewhat New Mediumeehh...Good morning...I mean good evening
Ladies & Gentlemen, I want to tell you about
an experience I had this morning at San Francisco:

You know...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.