MC Paul Barman - Burping & Farting

[MC Paul Barman]
Burping & Farting, Burping & Farting
Burping's from slurping the carbon dioxide
Farting's from digesting gas in the intestines
Burpin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.