MC Paul Barman - Excuse You

I make def tunes. Take from MF Doom and Jeff Koons. No
One left for the restrooms when I got on stage. I can rock
The mic to silence by Jon Cage wit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.