MC Paul Barman - Cock Mobster

[Verse 1]
Whoever thought Paul Barman would change the game?
I started rhyming when the radio was unbearably lame
Rappaz R. N. Dainja
"Depression is c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.