Choir Ng Bayan - Dakilang Maylikha

Dakilang Maylikha
Sa kalinga't pang-unawa
Mangyari ang Iyong Diwa
Sa langit at sa lupa

Bigyan mo ng sapat
Ang lahat sa araw-araw
Turuang magparaya
Ga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.