Marcella Bella - Rio de Janeiro

Si va, col la marea di sale e miele
Distesi sul pattino come due vele
Riccione nello notte non so perché
Ricorda vagamente un sogno leggero
Ri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.