Marcella Bella - Lovin' You

Tu, fari ieri illuminavi
Dietro quegli occhiali
E mi rubavi i sogni

Tu, lento movimento
Fragile tormento
Rivedo l'uomo che sognai

Luce del m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.