Marcella Bella - Il Profumo del Mare

Hai appena ucciso un uomo
E non te ne sei accorta
Ma come mai
Una storia cosi
Meravigliosa è andata storta
Tu hai scoperto di esser bella
E non ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.