Deniz Tekin - Çözülmez

İnsan ne garip, gençken ne kolay
Kalabalık arasından bir yüz seçip hatırlamak
Bir şort bir t-shirt, güzelken istiklal
O an uzun olur akmaz atlamaz dak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.