Luke Granada - Babaguhin

Nalulumbay at nanlulupaypay
Ang mga likha ng ating kamay
Siya ang buhay nating nabubuhay
At nagbibigay buhay

Tayong lahat ay babaguhin
Babaguhin baba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.