Luke Granada - Bago

Malagim ang gapos ng nakaraan
Buhay ay ilaan
Upang tahakin ang bagong daan
Paliko-likong landas
Tinuwid na ng Mesias
At ang bagong lupa't langit ay bu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.