Choir Ng Bayan - Bendisyon

Hanggang sa muling pagsasama
Hanggang sa lunting panahon
Ang puno'y muling mamumunga
At mapupuno ang balon

Minsan pang sisikat ang araw
At ang palaya...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.