Luke Granada - Buong Puso

Buong puso kayong umawit
At magpuri sa Panginoon
Buong Puso kayong umawit
At magpuri sa Panginoon

At sama-samang ipahayag ang
Pananambitan sa pamamag...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.