Danny Fernandes - Body Talkin'

Baby won't you say what's on your mind
And tell me what you wanna do
'Cause I'm down for whatever you wanna do
A girl like you is hard to find
Tru...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.