Choir Ng Bayan - Maykapal

Tulad mo at tulad ko
Ang bawat nilkha
Sa ibabaw ng lupa
Di kailan sa pangyayaring maaring di sadya
Ang puso ay lumuluha
Minsan di kayanin ang pasaning...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.