Necro - You're All Dying[Verse 1]
Yeah my mafia's like a posse of ya soldiers trooping through Bosnia
Body ya; To bury ya with a hundred bodies on top of ya
Your life's ex...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.